คณะฝ่ายบริหาร

วันที่ 20 ต.ค. 2561รองผู้อำนวยการโรงเรียน  7  คน

 

                    1)  นางสุชาดา       แสงเดช           ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
                    2)  นางจันทร์เพ็ญ  นวนหนู            ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
                    3)  นางรุ่งฤดี          อาจคงหาญ     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจิตตาภิบาล
                    4)  นางนิลาวรรณ   เผือกคง           ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร
                    5)  นางอรสา         นุชอนงค์          ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ( ธ.ม.1)
                    6)  นางสาวเอื้อมพร  ปลอดอ่อน     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอาคารสถานที่ (ธ.ม.2)
                    7)  นางปริศนา       จงจรูญรังสรรค์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน