นโยบายของโรงเรียน

วันที่ 19 ก.ย. 2561


1. พัฒนาบุคคลกรครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
2. พัฒนาบุคคลกรทุกคนในโรงเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องโดยอาศัยหลักของศาสนา
3. ปลูกฝังความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบ ประชาธิปไตย รู้จักรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ
4. ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการเพื่อให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะมีเหตุผล เป็นคนมีทรรศนะกว้างรู้จักใช้เทคโนโลยี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และคุณภาพของชีวิตในสังคม
5. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้ผู้ปกครอง องค์กรปกครองท้องถิ่น และชุมชนถ้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้