อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

วันที่ 19 ก.ย. 2561


 อัตลักษณ์ของโรงเรียนธิดาแม่พระ  “รัก  รับใช้  ให้อภัย”

รัก        คือ  ความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุข มีความเมตตากรุณา ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี หลักคำสอนเรื่องความรักในศาสนาคริสต์ มี ๒ ระดับ คือ รักพระเจ้า  และให้รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
รับใช้    คือ  การเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน การรับใช้เกิดขึ้นได้หลายวิธี ทั้งใหญ่และเล็ก ในที่สาธารณชนและเป็นส่วนตัว ต่อมิตรสหายและคนแปลกหน้า การรับใช้มีความรักเป็นแรงจูงใจ
ให้อภัย  คือ  การรักตัวเอง ให้โอกาสตัวเองในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต และความคิดในใจ การให้อภัยกับคนอื่น ๆ เป็นการฝึกความอ่อนโยนของจิตใจ สร้างความคิดทางบวกให้เกิดกับจิตใจ สร้างความเข้าใจในตัวบุคคลอื่น ให้เกิดขึ้นกับเรา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราให้มีเมตตา กรุณากับบุคคลอื่น ๆให้มากยิ่งขึ้น

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          เอกลักษณ์ของโรงเรียนธิดาแม่พระ  “ ความสะอาดเด่น  เน้นวินัย”
          ความสะอาด     คือ      ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
            วินัย              คือ       การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน