ประวัติโรงเรียน

วันที่ 19 ก.ย. 2561

                    โรงเรียนธิดาแม่พระเป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอยู่ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บ้านเลขที่ 317/19  ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่ 12 ไร่ 1 ตารางวา ก่อตั้งขึ้นโดย ฯพลฯ เปโตร  คาเร็ตโต  เมื่อวันที่ 3พฤษภาคม 2506บริหารงานโดยคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ได้โอนกิจการเข้าเป็นของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี  ใน ปีพ.ศ. 2526
 
                    การดำเนินกิจการครั้งแรก โรงเรียนธิดาแม่พระเปิดเฉพาะระดับประถมนักเรียนหญิง ต่อมาในปีการศึกษา 2511  ได้ขอขยายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ.2516ได้ขอขยายระดับชั้นอนุบาล ปี พ.ศ. 2537โรงเรียนธิดาแม่พระได้เปิดเป็นสหศึกษาในระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา ส่วนระดับมัธยมศึกษา เปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิง  โรงเรียนธิดาแม่พระได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ในปีการศึกษา 2552
 
                   ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 6,277 คน  ครู 222คน