วิทยาศาสตร์

วันที่ 19 ก.ย. 2561
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
1)      นางกัญญาภัค      เทพศิริ
2)      น.ส.อรุโณทัย      กำเหนิดผล
3)      นางสุชาดา          อักษรทิพย์
4)      น.ส.ประภาพรรณ ภักดีพัฒนา
5)      นางเบญจพร       ช่วงสม
6)      นางอมรา             จรัสวราพรรณ
7)      นางประดับ          ฉายทองเจริญ
8)      นางวิลาวัณย์       ธรฤทธิ์
9)      น.ส.นันทิดา        โมสิกะ
10)    นางธมลวรรณ     ชาวเหนือ
11)    น.ส.สุวารุณีย์       แก้วคงสุข

12)    น.ส.อรอนงค์       รุ่งเรือง
13)    นางผกาพันธุ์      ใจสมบูรณ์
14)    น.ส.อรวรรณ       จรัญรักษ์
15)    น.ส.กรณิกา        พร้อมประเสริฐ
16)    น.ส.สุภาพร         สุวรรณ์
17)    นายสุเชาว์          เรืองภาณุพันธ์
18)    นายกอบเกียรติ   กาญจนเทพ
19)    น.ส.พรสุดา         เรืองเสวียด
20)    นางเบญจรินทร์   คงวุ่น
21)    น.ส.ชลธิรา         สุขแดง