ภาษาอังกฤษ

วันที่ 20 ต.ค. 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
1)      นางจินดา           ดีเนียม
2)      น.ส.ธารทิพย์     ชุลีธรรม
3)      นางนิลาวรรณ    เผือกคง
4)      นางดาวเรือง      วรรณเต็ม
5)      นางรุ่งฤดี           อาจคงหาญ
6)      นางเอ็นดู           เพ่งพินิจ
7)      นางสุภาพันธ์     สุขสม
8)      น.ส.อัจฌราวรรณ  แซ่ตัน
9)      นายสัมพันธ์       สุขแก้ว
10)    น.ส.สุริศา          เทียนแก้ว
11)    น.ส.สุจิตรา        สุวรรณวงศ์
12)    นางธัญญาภรณ์  พูนชัย
13)    นางณัฎฐ์ชญา   บินตำมะหงง
14)    นางธันยภัทร     คงทอง
15)    น.ส.ชญาธร       เดโชธัชธราธร
16)    น.ส.พูนศิริ         สิริไวทยางกูร
17)    นางพรพิมล       ศิริรัตน์
18)    น.ส.พรชนัน       จันทร์ศรี
19)    นางพรปวีร์ดา    ถนอมชู
20)    น.ส.อัจฉรา        สมภักดี
21)    น.ส.ปาลีรัฐ        พึ่งทอง
22)    นายอุดมศักดิ์     ล่อจ่า
23)    น.ส.จงผดา        ปิดนุ้ย
24)    น.ส.ชนัฏกร        มธุรสสุวรรณ
25)    น.ส.สุวลี             อนันตมาศ
26)    น.ส.ชนะไพรินทร์   กิติชัยนันทร์
27)    นางวันเพ็ญ            ตั้งชวลิต
28)    น.ส.ปิยนุช              ภานุศุภวิมล
29)    น.ส.วิไลลักษณ์      ตันติพงศ์
30)    น.ส.ลักขณา           ใจสมุทร
31)    น.ส.ณภัทร             อนุศักดิ์
32)    น.ส.จิราวรรณ        ไววิจิตร
33)    น.ส.เอี่ยมพยา       ศรีวิหะ
34)    น.ส.จรีพร              เรืองภาณุพันธ์
35)    น.ส.เบ็ญจวรรณ     กรรณกานนท์