ศิลปะ-ดนตรี

วันที่ 20 ต.ค. 2561
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1)   นายทรงพันธ์     นุชอนงค์
2)   น.ส.จตุพร         ศักดิ์ทิพยรัตน์
3)   น.ส.ดารุนี          บุญมา
4)   น.ส.สายฝน       สุขอยู่
5)   น.ส.ณัชฎา        ลือชาเกียรติศักดิ์
6)   นายรชานนท์     นุ่นสังข์
7)   น.ส.เดือนเพ็ญ   เจริญสุข