รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

วันที่ 24 มิ.ย. 2561

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา

 

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย น.ส.อรนุช           ทองชิต
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ น.ส.สินีนาฎ         แซ่โล้ง   
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ นางกัญญาภัค     เทพศิริ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ น.ส.นฤมล           สุขพันธ์   
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  นายเอกรัตน์       กุลศิริ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ นายทรงพันธ์       นุชอนงค์              
น.ส.จตุพร           ศักดิ์ทิพยรัตน์ 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ น.ส.อรวรรณ       จันทรมณี             
นายประภาส        เทพทอง  
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ นางจินดา            ดีเนียม