ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 20 ก.ย. 2561
ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. รายชื่อนักเรียนสำหรับทำคะแนนในโปรแกรมเอ็กเซลล์ม.1-ม.6 (Update_14/11/60_T2/2560) 6
-13. รายชื่อนักเรียนสำหรับทำคะแนนในโปรแกรมเอ็กเซลล์ ป.1-ป.6 (Update_14/11/60_T2/2560) 6
-12. เอกสารเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1
-11. ไฟล์รายการบันทึกประชุมครูประจำเดือน 1
-10. ไฟล์ตัวอย่างแฟ้มประวัติส่วนตัวครู 2559 1
-9. สาระการเรียนรู้ระดับป.6 (ต่อ) 2
-8. สาระการเรียนรู้ระดับป.6 5
-7. อ่านคิดวิเคราะห์ระดับประถม 1-5 5
-6. สาระการเรียนรู้สุขศึกษาระดับประถม 1-5 5
-5. สาระการเรียนรู้สังคมระดับประถม 1-5 5
-4. สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมป.1-ป.5 5
-3. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมป.1-ป.5 5
-2. สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถม 1-5 5
-1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถม 1-5 5
0. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยม 3
1 [ 2 ][ 3 ]