ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์

เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1

(ประเภทห้องโครงการพิเศษ GEP และ MLP) 

ในปีการศึกษา 2564

     บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์) ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธิดาแม่พระ ปีการศึกษา 2564 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ