ตามที่โรงเรียนธิดาแม่พระจัดโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ “Thidamaepra Pre-test 2019” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบ และรางวัลสำหรับนักเรียนที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกาศผลสอบวัดพื้นฐานความรู้ “Thidamaepra Pre-test 2019” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6