ประกาศจากโรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การเลื่อนกำหนดการประกาศผลสอบ และการเรียนล่วงหน้าของนักเรียน ตามรายละเอียดในจดหมายที่แนบด้านล่างนี้