คลิกเพื่อดูประกาศแจ้งนักเรียนชั้น ม.1-ม.4 ที่สอบไม่ผ่าน/ติด 0/ติด ร/มผ

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อติดต่อห้องวิชาการ เพื่อขอลงทะเบียนซ่อม ภายในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. และดำเนินการซ่อมให้เสร็จภายในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563