ซิสเตอร์ศรีสมร  ช้อยเครือ                   ซิสเตอร์สายสุดา  กิจประยูร

 (อธิการ)                                        (ผู้อำนวยการ) 

  

                              

  ซิสเตอร์วรรณา  เลาหบุตร               ซิสเตอร์อารีรัตน์  พร้อมไพรสุข

         (ผู้จัดการ)                        (ฝ่ายจิตตาภิบาล/ดูแลนักเรียนประจำ)