ซิสเตอร์ศรีสมร  ช้อยเครือ                   ซิสเตอร์สายสุดา  กิจประยูร

 (อธิการ)                                        (ผู้อำนวยการ) 

  

              

  ซิสเตอร์วรรณา  เลาหบุตร               ซิสเตอร์หทัยทิพย์  ยอดสุขประเสริฐ

         (ผู้จัดการ)                        (ฝ่ายจิตตาภิบาล/ดูแลนักเรียนประจำ)