ชั้นเรียน

ครูประจำชั้น

ตอ.1/1

นางสุคนธ์      อกนิษฐ์             

 

ตอ.1/2

นางชนากานต์ ยินดีมาก      

 

ตอ.1/3  

นางสุณีย์       คงกุล

 

อ.1/1  

นางจุไรวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น

 

อ.1/2

นางจันทร์แรม  ศรีประดู่                 

 

อ.1/3 

น.ส.พวงรัต    น์คงจันทร์ทอง            

 

อ.1/4 

น.ส.ปัทมา     สถาวรนันท์

 

อ.1/5

น.ส.ซูไฮนิง    ดีเร๊ะ                            

 

อ.1/6 

นางพงษ์ทิพย์  สุราษฎร์                 

 

อ.1/7 

น.ส.ทิพรดา    ปิ่นอมร

 

อ.1/8 

น.ส.ปริยาพร   เมืองปาก

 

ชั้นเรียน

ครูประจำชั้น

อ.2/1  

นางศิรินันต์         นาคะเสถียร

อ.2/2

นางพจนีย์     กิจสำเร็จ

อ.2/3 

นางกันยา     นวเลิศปัญญา

อ.2/4 

นางปราณี     ช่วยราย

อ.2/5

น.ส.รุ่งทิวา    ทองมาก

อ.2/6 

นางปัทมา   รุ่งจิรธนกุล

อ.2/7 

นางพจนีย์   กิจสำเร็จ

อ.2/8 

น.ส.จณิสตา   จินพล  

อ.2/9 

น.ส.พวงมาศ   อินทร์ท่าฉาง

 

 

ชั้นเรียน

ครูประจำชั้น

อ.3/1  

นางเพ็ญศรี   เฉลิมพิพัฒน์

อ.3/2

น.ส.สุมาลี  อุทัยพันธ์

อ.3/3 

นางวิลาวัลย์  ขวัญเมือง 

อ.3/4 

น.ส.เฉลิมศรี  ยันตรทิปะ

อ.3/5

นางสุนันทา  รุ่งเรือง

อ.3/6 

นางงามตา    อนุเถกิงกุล  

อ.3/7 

นางจีรารัตน์  พงศ์นุรักษ์

อ.3/8 

น.ส.เนาวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง  

อ.3/9 

น.ส.สุวดี       คำเอียด      

อ.3/10 

น.ส.ปิยวรรณ  เย็นแจ่ม