โรงเรียนธิดาแม่พระเป็นโรงเรียนคาทอลิก ตั้งอยู่เขต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดตั้งขึ้น โดย ฯพณฯ เปรโต คาเร็ตโต  อดีตมุขนายกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2506  หลังจากนั้นได้มอบให้คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ เป็นผู้ดำเนินกิจการ ปี พ.ศ.2526 ได้โอนกิจการเข้าเป็นโรงเรียนของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันได้มอบอำนาจให้นางสาวสายสุดา  กิจประยูร เป็นผู้ลงนามแทนมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี

            โรงเรียนธิดาแม่พระเปิดเป็นสหศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยระดับชั้นมัธยมศึกษา แผนการเรียนปกติและแผนการเรียน IEP เปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิง  ปีการศึกษา  2561 ได้เปิดห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ตามแนวทางสสวท.) และห้องเรียนสามภาษา (ห้องเรียนโครงการรับทั้งนักเรียนชาย/หญิง) ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 5,781 คน ครู 228 คน

 

   

ตราโรงเรียน คือ  กางเขน  คบเพลิง  และดอกช่อซ่อนกลิ่น

- กางเขน           หมายถึง          การอบรมที่ยึดศาสนา  ความรัก  และความเสียสละ

- คบเพลิง          หมายถึง          สถาบันที่ให้ความรู้  และแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชน

- ดอกซ่อนกลิ่น  หมายถึง        ความบริสุทธิ์ และความเข้มแข็ง

 

 

 

อักษรย่อภาษาไทยว่า                   ธ.ม.

อักษรย่อภาษาต่างประเทศว่า       TM

 

  

คือ     สีฟ้า – ชมพู

                     สีฟ้า                  หมายถึง                       ความหวัง และความอ่อนหวาน

                     สีชมพู               หมายถึง                        ความรัก และความร่าเริง

 

    โรงเรียนในเครือคณะภคิณีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ มีปรัชญาการศึกษาที่มาจากจิตตารมณ์ และคติพจน์ของคณะ  ซึ่งสรุปไว้เป็นปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนว่า  เด่นคุณธรรม  เลิศล้ำวิชา  พัฒนาสังคม

            1) เด่นคุณธรรม หมายถึง การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปรากฏออกมาเด่นชัดในการดำเนินชีวิต  เช่น  ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ  ความมีน้ำใจ  เสียสละ  มีความกตัญญู

          2) เลิศล้ำวิชา หมายถึง การหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ ฝึกฝนตนเองให้มีความ สามารถและความชำนาญในการใช้ความรู้ของตนเองให้เต็มที่  คือ เป็นเลิศในสิ่งที่ตนเรียนรู้

          3) พัฒนาสังคม  หมายถึง การนำวิชาความรู้  ความสามารถที่ได้จากการศึกษา มาสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งในชุมชน สังคม ประเทศชาติ พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ พลังงานน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่วิชา  สามัคคี

 

 

            ภายในปีการศึกษา 2560-2563 โรงเรียนธิดาแม่พระมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณ์ รัก รับใช้ ให้อภัย  สืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

1)   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552-2561)

2)  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

3)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4)  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

5)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

6)  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามจิตตารมณ์ “รัก รับใช้ ให้อภัย” และเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย

7)  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

8)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนธิดาแม่พระ  “ ความสะอาดเด่น  เน้นวินัย”   

ความสะอาด  คือ   สถานที่ภายในโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบน่าใช้ ร่มรื่นสวยงาม       

วินัย   คือ   การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน                     

 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนธิดาแม่พระ       “รัก  รับใช้  ให้อภัย” 

รัก   คือ  รักและเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เห็นคุณค่าศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น มีความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุข

  ดำเนินชีวิตตามแบบวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม รักในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

และจริงใจต่อตนเอง ชุมชน สังคม และเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รับใช้   คือ  มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจ

ให้อภัย คือ  มีคุณลักษณะที่ยอมรับและให้โอกาสตนเองและผู้อื่น เมื่อกระทำผิดพลาด