ภาระงานของครูแนะแนว

1. จัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนการแนะแนวในคาบเรียน
2. ให้การบริการด้านการปรึกษาและช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครองด้านการเรียน การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษา
3. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การมีจิตอาสาและการพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการแนะแนว
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเพื่อร่วมมือในการพัฒนานักเรียน
5. จัดป้ายนิเทศให้ข้อมูลข่าวสารด้านการแนะแนวอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย